mastodon.mit.edu

ユーザー数 トゥート数 接続数

URL

mastodon.mit.edu

タグ

海外インスタンス 

独自の拡張機能

特徴/紹介文

カスタム絵文字